Disclaimer

Op onze website publiceren webwinkels aanbiedingen, waarbij wij als platform slechts streekproefsgewijs aanbiedingen en aanbieders controleren op inhoud, integriteit et cetera. Hoewel we met de grootst mogelijke zorg proberen om te gaan met het beheer van de inhoud van onze website en al hetgeen daar bij hoort kunnen we geen enkele garantie geven dat een aanbieding of aanbieder altijd is welke deze pretendeert te zijn.

Indien u tot het doen van een aankoop wilt overgaan van een op onze website vertoonde aanbieding is het aan u om zich er van te vergewissen dat de aanbieder en aanbieding voldoen aan het door u in beiden gestelde vertrouwen.

Met uw gebruik van deze website vrijwaart u ons in de ruimste zin des woords van schades, zowel doch niet uitsluitend materieel als immaterieel, welke voortvloeien of voort kunnen vloeien uit enige tussen u en een aanbieder gesloten of te sluiten zaak.

Indien u zich niet in het in deze disclaimer gestelde kunt vinden verzoeken wij u deze website te verlaten en er verder geen gebruik van te maken.